Chức năng:

Khoa Tạp kỹ có chức năng tham mưu, giúp việc cho Ban Giám hiệu, Hiệu trưởng trong công tác quản lý, tổ chức, triển khai thực hiện công tác đào tạo các bộ môn thuộc lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn: Dạy thú, Hài hước (Hề), Nghệ thuật đóng thế, Nghệ thuật trình diễn thời trang, Nghệ thuật dẫn chương trình (MC), Múa rối, Ảo thuật và một số chuyên ngành khác thuộc lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn trình độ trung cấp.

 Nhiệm vụ:
1. Tổ chức, quản lý và chịu trách nhiệm trước Ban Giám hiệu về việc thực hiện chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy theo tiến độ năm học đã được Hiệu trưởng Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam phê duyệt.

2. Xây dựng, triển khai kế hoạch hoạt động đào tạo của Khoa từng tháng, học kỳ và cả năm học cho học sinh các Khóa và kế hoạch thực tập biểu diễn cho học sinh;

3. Tham mưu, đề xuất Hiệu trưởng mở các chuyên ngành mới thuộc lĩnh vực nghệ thuật trình diễn; phân công giáo viên giảng dạy chuyên môn, giáo viên chủ nhiệm khóa học; thực hiện nghiêm túc thời gian lên lớp, đảm bảo chất lượng giờ dạy, huấn luyện; bố trí địa điểm, sàn tập cho từng Khóa, từng tiết mục phù hợp với điều kiện nhà tập của Trường;

4. Tham gia biên soạn, chỉnh lý bổ sung nội dung chương trình, giáo trình; nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, huấn luyện; sử dụng video clip và các tài liệu chuyên môn hỗ trợ công tác giảng dạy, huấn luyện; xây dựng đề án sáng tác tiết mục, thiết kế đạo cụ phục vụ giảng dạy, huấn luyện của các tiết mục thuộc chuyên ngành Tạp kỹ (Hài hước, Dạy thú biểu diễn, ảo thuật…) và 4 bộ môn cơ cơ sở chuyên ngành (Tung hứng, Nhào lộn, Thể thao, Thăng bằng);

5. Thực hiện nghiêm túc Quy tắc an toàn lao động, đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh trong giảng dạy, huấn luyện; phối hợp với các bộ phận có liên quan xử lý kịp thời những sự cố xảy ra trong quá trình giảng dạy, huấn luyện học sinh;

6. Quản lý và giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho đội ngũ giáo viên, nhân viên thuộc Khoa; xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, nhân viên thuộc Khoa.

7. Tổ chức chương trình thực tập, tham gia tổ chức thực hiện các hoạt động thực tập biểu diễn cho học sinh;

8. Tham gia công tác tuyển sinh hàng năm; theo dõi tiến độ giảng dạy và quản lý chất lượng học tập của học sinh; chấm điểm kiểm tra tháng, thi học kỳ, thi tốt nghiệp; tham gia sơ tổng kết học kỳ, năm học;

9. Quản lý, sử dụng an toàn và có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị thuộc phạm vi Khoa phụ trách; quản lý, chăm sóc và duy trì sức khỏe cho đàn thú tập luyện, biểu diễn;

10. Tham gia thực hiện các hoạt động đoàn thể quần chúng, các phong trào thi đua do Trường phát động;

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu phân công.

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Back