Chức năng:

Tham mưu cho Ban Giám hiệu tổ chức, quản lý về các lĩnh vực: Hành chính – quản trị, Tổ chức – cán bộ, tài vụ kế toán, y tế…..

Nhiệm vụ:

1. Bộ phận Hành chính – Quản trị

1.1. Quản lý hành chính

Giải quyết các thủ tục hành chính cho cán bộ, viên chức, người lao động và học sinh.

1.2. Quản lý cơ sở vật chất và tài sản

– Quản lý cơ sở vật chất và tài sản bao gồm: Nhà, ôtô, các trang thiết bị làm việc, học tập; đường, sân, vườn, cây xanh; hệ thống cấp thoát nước (bể chứa nước, đường ống dẫn nước, các thiết bị sử dụng nước); hệ thống điện, điện thoại, Internet…

– Lập kế hoạch và tổ chức sửa chữa nhà cửa, tài sản lắp đặt hệ thống hạ tầng cơ sở, mua sắm tài sản trang thiết bị, vật tư phục vụ hoạt động làm việc và học tập của trường.

– Kiểm tra, phát hiện sự cố, tổ chức bảo dưỡng, sửa chữa hoặc làm mới đối với cơ sở vật chất và tài sản nêu trên.

2. Bộ phận Tổ chức – Cán bộ

– Đề xuất và giúp Ban Giám hiệu thực hiện hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy của Trường. Làm các thủ tục thành lập mới, giải thể, sát nhập các đơn vị .

– Giúp Ban Giám hiệu xây dựng và thực hiện kế hoạch về công tác nhân sự cán bộ quản lý các đơn vị;  Phát triển đội ngũ cán bộ, giáo viên của Nhà trường.

– Xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên.

– Triển khai các thủ tục tổ chức tuyển dụng viên chức và người lao động.

– Thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước đối với viên chức: Tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể, bảo hiểm thất nghiệp.

– Lập và lưu trữ hồ sơ Nội vụ, hồ sơ cán bộ theo quy định của Nhà nước.

– Tổng hợp số liệu và làm các báo cáo định kỳ về các vấn đề liên quan đến công tác quản lý cán bộ, viên chức theo quy định của Nhà nước và yêu cầu của Lãnh đạo cấp trên.

3. Bộ phận Tài vụ – Kế toán

– Xây dựng kế hoạch thu, chi Ngân sách Nhà nước hàng năm theo quy định của Bộ chủ quản.

– Lập dự toán kinh phí các hoạt động không thường xuyên của Trường hàng năm trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt.

– Quản lý các nguồn thu trong và ngoài ngân sách Nhà nước.

– Thu học phí của học sinh chính quy và xã hội hóa và các khoản thu khác (nếu có).

– Kiểm soát chi và thực hiện việc thanh toán chi trả cho các hoạt động của Trường.

– Quyết toán kinh phí hoạt động hàng năm trình Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phê duyệt; Thực hiện đối chiếu các nguồn kinh phí với Kho bạc Nhà nước và các cơ quan có liên quan theo quy định của Bộ tài chính.

– Định kỳ hàng tháng làm các thủ tục thanh toán tiền lương cho cán bộ, viên chức, người lao động và học bổng cho học sinh.

– Quản lý kho vật tư, đạo cụ và theo dõi việc xuất, nhập vật tư, đạo cụ.

– Kiểm kê tài sản hàng năm, đề xuất và triển khai các thủ tục thanh lý tài sản theo quy định.

 4. Bảo vệ cơ quan

Giữ gìn an ninh trật tự trong khu vực Trường.

– Bảo vệ an toàn các trang thiết bị, tài sản của Trường.

– Hướng dẫn, kiểm tra, nhắc nhở nhân viên và khách hàng đến làm việc chấp hành nội quy của Trường.

– Thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát, ghi chép sổ sách theo dõi hàng hóa, tài sản, người và phương tiện ra vào Trường.

– Thường xuyên tuần tra, canh gác nhằm phát hiện kịp thời và xử lý trong khả năng cho phép các sự cố mất an toàn trong khu vực của Trường (đặc biệt là an toàn PCCC).

– Trông giữ, đảm bảo an toàn phương tiện ra vào của cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học sinh và khách đến làm việc tại Trường.

CƠ CẤU TỔ CHỨC