Chức năng:
Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục có chức năng tham mưu,  giúp việc Ban Giám hiệu, Hiệu trưởng để quản lý, tổ chức triển khai thực hiện công tác khảo thí, đánh giá và bảo đảm chất lượng giáo dục của Trường.

Nhiệm vụ:

1. Công tác khảo thí

1.1. Xây dựng và tham mưu cho Ban Giám hiệu, Hiệu trưởng ban hành các văn bản quản lý về khảo thí: Quy trình kiểm tra, thi học kỳ, thi tốt nghiệp; theo dõi và kiểm tra việc thực hiện các văn bản về công tác khảo thí sau khi được ban hành.

1.2. Xây dựng và thực hiện chương trình công tác khảo thí theo đúng quy định nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của Trường.

1.3. Thực hiện công tác quản lý, lưu trữ và bảo mật đề kiểm tra, đề thi (đối với  các môn chung), nội dung bài kiểm tra tháng, nội dung thi học kỳ, thi tốt nghiệp (đối với các môn cơ sở ngành và các môn chuyên ngành) theo quy định. In sao đề thi cho các kỳ thi do Trường tổ chức.

1.4. Tổ chức, xây dựng ngân hàng đề thi (các môn văn hóa phổ thông, các môn chung; nội dung kiểm tra, thi của 04 bộ môn cơ bản và từng tiết mục theo đề án đã xây dựng); quản lý đề thi cho từng môn học;

1.5. Tổ chức kiểm tra, giám sát các kỳ thi do Trường tổ chức: kỳ thi tuyển sinh, kiểm tra tháng, thi học kỳ, thi tốt nghiệp cuối khoá. Chủ trì tổ chức phúc khảo bài thi và giải quyết các tồn tại, vướng mắc liên quan đến công tác thi và sau thi theo quy định.

1.6. Tư vấn nghiệp vụ về quy trình, phương pháp đảm bảo chất lượng đào tạo, kiểm tra, thi và đánh giá chất lượng đào tạo. Tổ chức tập huấn cho cán bộ, giáo viên trong Trường về công tác khảo thí.

1.7 Triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học về lĩnh vực khảo thí.

2. Công tác đảm bảo chất lượng

2.1. Tham mưu cho Ban Giám hiệu, Hiệu trưởng triển khai các giải pháp đảm bảo chất lượng đào tạo. Giám sát, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện các giải pháp đảm bảo chất lượng đào tạo và hoạt động của các Phòng, Khoa trong Trường.

2.2. Xây dựng kế hoạch công tác dài hạn và thường xuyên về công tác đảm bảo chất lượng giáo dục. Triển khai và đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục của Trường theo quy định.

2.3. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động kiểm định chương trình đào tạo Xiếc, Tạp kỹ chính quy (hệ 2 năm và hệ 5 năm) và bồi dưỡng ngắn hạn; cải tiến và áp dụng các hình thức thi phù hợp với yêu cầu đào tạo trình độ Trung cấp nghệ thuật xiếc chính quy và bồi dưỡng ngắn hạn nhằm nâng cao hiệu quả đánh giá cũng như chất lượng đào tạo của Trường.

2.4. Xây dựng các tiêu chí và công cụ đánh giá chất lượng đào tạo Xiếc, Tạp kỹ, nội dung giáo trình, đề án tiết mục (kịch bản), thiết kế sơ bộ đạo cụ tiết mục (kỹ sư cơ khí), huấn luyện kỹ năng kỹ xảo (huấn luyện), dàn dựng tiết mục biểu diễn (đạo diễn);

2.5. Triển khai các biện pháp nghiệp vụ đảm bảo chất lượng trong lĩnh vực đào tạo văn hoá phổ thông, đào tạo nghề (xiếc, tạp kỹ): khảo sát, đánh giá chất lượng giảng dạy, huấn luyện của giáo viên, chất lượng học tập của học sinh và chất lượng các khâu quản lý hoạt động đào tạo của Trường.

2.6. Thư ký Hội đồng kiểm định chất lượng cơ sở đào tạo, chương trình đào tạo và Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo, giáo trình giảng dạy của Trường.

2.7. Quản lý, lưu trữ hồ sơ tự đánh giá chất lượng đào tạo của Trường. Phối hợp với các Phòng, Khoa thường xuyên cập nhật các minh chứng và báo cáo tự đánh giá theo tiêu chuẩn, tiêu chí theo quy định hiện hành.

2.8. Tiếp nhận và xử lý các công văn liên quan đến công tác đảm bảo chất lượng đào tạo của Trường.

2.9. Triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học về lĩnh vực đảm bảo chất lượng;

2.10. Tham gia các khóa tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác bảo đảm chất lượng.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Back