Chức năng: 
Tham mưu cho Ban giám hiệu về hoạt động tổ chức biểu diễn thực tập các chuyên ngành đào tạo và khai thác dịch vụ biểu diễn của Trường. Giúp Hiệu trưởng quan hệ với các đối tác, thực hiện dàn dựng và biểu diễn các chương trình trong phạm vị chức năng nhiệm vụ phụ trách.

 Nhiệm vụ:  
1. Quản lý tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động biểu diễn và khai thác các dịch vụ biểu diễn.

2. Phối hợp với Khoa Xiếc, Khoa Tạp kỹ tổ chức biểu diễn thực tập cho các chuyên ngành đào tạo

3. Phối hợp với các khoa nghiệp vụ mở các lớp bồi dưỡng khả năng biểu diễn nghệ thuật đối với học sinh chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp.

4. Tổ chức các buổi biểu diễn, lưu diễn cho học sinh và diễn viên vì mục tiêu từ thiện hoặc phục vụ nhiệm vụ chính trị của Trường.

5. Triển khai quan hệ và hợp tác với các tổ chức trong nước và quốc tế có liên quan để trao đổi nghiệp vụ, tổ chức các hoạt động biểu diễn phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao.

6. Chịu trách nhiệm quản lý tài sản, theo dõi và có kế hoạch sửa chữa, nâng cấp, thay mới trang thiết bị kĩ thuật, trang phục biểu diễn.

7. Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của về vệ sinh và an toàn lao động, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy chảy nổ…

8. Tổ chức hoạt động có thu và khai thác dịch vụ phù hợp với chức năng và nhiệm vụ của Nhà hát thể nghiệm theo qui định của pháp luật Nhà nước.

9. Chịu trách nhiệm quản lý và phân công công việc cụ thể cho từng cán bộ, diễn viên trong Nhà hát.

10. Hàng năm lên kế hoạch biểu diễn và kế hoạch phân bổ tiết mục và nguồn nhân lực của Nhà hát.

11. Mọi kế hoạch, hoạt động của Nhà hát đều phải được thông qua ý kiến phê duyệt của Ban giám hiệu.

12. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ (tháng, quí, năm) đầy đủ.

 

Back