Chức năng:
Tham mưu giúp Ban Giám Hiệu, Hiệu trưởng quản lý, tổ chức, triển khai thực hiện công tác đào tạo ở trình độ trung cấp, liên kết đào tạo và công tác quản lý khoa học, hợp tác quốc tế. Giúp Hiệu trưởng theo dõi, giám sát mọi hoạt động đào tạo của Trường.

Nhiệm vụ:

1. Công tác đào tạo

1.1. Tham mưu , giúp Hiệu trưởng trong việc xác định mục tiêu đào tạo quy mô đào tạo , loại hình đào tạo , mở các mã ngành hoặc chuyên ngành mới nghiên cứu đề xuất các biện pháp nhằm cải tiến và hoàn thiện nội dung , chương trình đào tạo và quản lý chất lượng đào tạo các bậc và hệ đào tạo .

1.2. Tham mưu , giúp Hiệu trưởng tổ chức thực hiện hoạt động đào tạo , quản lý đào tạo các bậc và hệ đào tạo theo quy định , quy chế của Bộ Văn hóa , Thể thao và Du lịch , Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội , Bộ Giáo dục và Đào tạo ; các quy định của pháp luật về giáo dục và đào tạo.

1.3.  Phối hợp với các khoa , phòng có liên quan tổ chức xây dựng , đổi mới nội dung chương trình , giáo trình , phương pháp giảng dạy ; triển khai công tác biên soạn giáo trình cho các chuyên ngành đúng theo quy định , đảm bảo chất lượng

1.4. Tổ chức tuyển sinh ; xây dựng kế hoạch , phương án và đề xuất chỉ tiêu tuyển sinh , tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cần thiết của quy trình tuyển sinh ; lưu trữ kết quả thi và thực hiện các nhiệm vụ sau tuyển sinh .

1.5 . Xây dựng kế hoạch thực hiện kế hoạch năm học của các ngành học Lập thời khóa biểu . Bố trí và điều hành lịch trình giảng dạy học tập theo học kỳ cho các ngành , bậc và hệ đào tạo .

1.6 . Xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức thi kết thúc học kỳ , thi tốt nghiệp ; phối hợp kiểm tra , theo dõi biểu diễn thực tập tốt nghiệp ; thành lập Hội đồng xét điều kiện dự thi , Hội đồng Thi , Hội đồng đánh giá điểm rèn luyện , Hội đồng đánh giá , phân loại kết quả học tập , Hội đồng thi Tốt nghiệp , Hội đồng xét công nhận kết quả tốt nghiệp … ; tổ chức khai giảng , sơ kết , tổng kết năm học .

1.7 . Xây dựng kế hoạch và đề xuất Hiệu trưởng phân công , điều động giáo viên thực hiện nhiệm vụ đào tạo .

1.8 . Phối hợp với các khoa , phòng liên quan tính toán , xác nhận giờ chuẩn , giờ vượt chuẩn , giờ thiếu của giáo viên để thực hiện chế độ thanh toán theo quy định

1.9 . Phối hợp với các khoa , phòng liên quan tham mưu Hiệu trưởng ký kết hợp đồng đào tạo với cơ sở kết , hợp đồng mời thỉnh giảng , thanh lý hợp đồng và thanh toán giờ giảng , giờ thi , chấm thi cho giáo viên .

1.10 Phối hợp với các khoa , phòng liên quan để quản lý , điều hành , đánh giá chất lượng đội ngũ giáo viên , hợp đồng , trợ giảng , thỉnh giảng .

1.11 Quản lý hành chính về công tác giáo vụ các hệ đào tạo của Nhà trường theo đúng quy định đào tạo trung cấp , cao đẳng Bộ Văn hóa , Thể thao và Du lịch Bộ Lao động Thương binh và Xã hội , Bộ Giáo dục và Đào tạo và do Nhà trường ban hành .

1.12 . Tổ chức họp tốt nghiệp, chứng nhận quả học tập , cấp bảng điểm , cấp văn bằng tốt nghiệp , chứng chỉ đào tạo quản lý hồ sơ , bảng điểm , văn bằng chứng chỉ của người học theo quy định Bộ Văn hóa , Thể thao và Du lịch , Bộ Lao động Thương binh và Xã hội , Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của Nhà trường .

1.13 . Lưu trữ các liệu đào theo quy của Bộ Văn hóa , Thể thao và Du lịch , Bộ Lao Thương binh và Xã Bộ Giáo và Đào tạo và theo phân cấp quản Trường

1.14 . Phối hợp Phòng thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục theo dõi và kiểm tra tình thực hiện hoạch giảng dạy , chương trình đào tạo và quy định giảng dạy , tập ở các . Đề xuất , bổ sung hoặc điều chỉnh khi cần thiết để Hiệu trưởng xét định . Công khai kết quả học tập người học và quản lý kết quả học tập người học .

1.15 . Phối hợp Phòng thí và Đảm chất lượng giáo dục Phòng Công tác Học sinh , viên lập kênh thông tin để kiểm tra theo giờ lên lớp của giáo viên , nếp học tập của học sinh Cập nhật tình hình và đánh giá chất lượng đào tạo Nhà Trường . 1.16 Phối hợp với Phòng Hành chính , Tổng hợp trong việc quản lý phòng học , cơ sở vật chất phục vụ giảng và học tập . xuất ý về nhu cầu cơ sở vật chất và điều kiện cần thiết vụ giảng dạy học tập Phối hợp với Khoa Xiếc , Khoa Tạp kỹ xây dựng chương trình , đề án tiết mục cụ phục vụ tập luyện . Kiểm tra , theo dõi tiến độ thực hiện chương trình, đề án.

2. Công tác quản lý khoa học

2.1 . Tham mưu công tác nghiên cứu khoa học và quản lý hiệu quả việc thực hiện nghiên cứu khoa học . Quản lý và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất dành cho các hoạt động khoa học theo quy định của Nhà nước và của Nhà Trường .

2.2 . Triển khai tổ chức thực hiện công tác quản lý nghiên cứu khoa học theo quy định . Tham mưu tổ chức xét duyệt , nghiệm thu các đề tài khoa học , các hoạt động khoa học , các tác phẩm thuộc các chuyên ngành Xiếc và Tạp kỹ , tài liệu phục vụ cho giảng dạy và học tập theo các quy định hiện hành .

2.3 . Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ với các đoàn nghệ thuật trong nước và quốc tế .

2.4 . Phối hợp với các đơn vị tổ chức tọa đàm , hội nghị , hội thảo khoa học liên quan tới công tác đào tạo , đổi mới phương pháp giảng dạy , học tập trong Trường .

2.5 . Xây dựng kế hoạch và tổ chức đăng ký thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ và cấp Cơ sở , phối hợp và tiếp nhận đăng ký sáng kiến cải tiến đạo cụ , phương pháp giảng dạy . Xây dựng kế hoạch biên soạn giáo trình , tài liệu giảng dạy trong Trường .

3. Công tác Hợp tác quốc tế

3.1 . Tham mưu xây dựng kế hoạch , chương trình hợp tác quốc tế hàng năm và dài hạn của Trường .

3.2 Phối hợp với các đơn vị soạn thảo nội dung hội đàm , biên bản ghi nhớ , hợp đồng liên kết , thỏa thuận về đào tạo , trao đổi chuyên gia và học sinh giữa nhà trường và các đối tác trong nước và nước ngoài đến và đi theo các quy định hiện hành .

3.3 . Giao lưu biểu diễn với các cơ sở giáo dục , các tổ chức , các cá nhân trong nước và nước ngoài và các văn bản về quan hệ đối ngoại khác trình Hiệu trưởng phê duyệt .

3.4 . Tổ chức hội nghị , hội thảo trong nước và quốc tế theo các quy định của Nhà nước , Bộ Văn hóa , Thể thao và Du lịch , Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội .

3.5 . Mở rộng hợp tác với các nước trong khu vực và trên thế giới , tìm kiếm các đối tác thích hợp về đào tạo và giảng dạy chuyên ngành Xiếc và Tạp kỹ , đặc biệt ưu tiên mở rộng hợp tác với các nước có nền nghệ thuật xiếc và tạp kỹ phát triển ; giao lưu , tìm kiếm các nguồn học bổng để sinh viên , học sinh của Trường du học tại các nước trên thế giới .

3.6 . Phối hợp , quản lý và điều hành các chương trình liên kết đào tạo , chuyển giao trong nghiên cứu khoa học và công nghệ . Tiếp nhận , soạn thảo , dịch và gửi các tài liệu , thư điện phục vụ cho hoạt động hợp tác quốc tế của Trường .

3.7 . Phối hợp với Phòng Hành chính , Tổng hợp chuẩn bị hồ sơ , làm các thủ tục xin giấy phép hoạt động đối với các chương trình , dự án hợp tác quốc tế về đào tạo , nghiên cứu khoa học , thủ tục xuất và nhập cảnh cho các đoàn của Trường đi công tác nước ngoài và các đoàn khách quốc tế có quan hệ giao lưu , hợp tác tại Trường .

3.8 . Lập báo cáo hàng năm trình Hiệu trưởng và các cơ quan thẩm quyền theo quy định của pháp luật về quan hệ hợp tác với các đối tác quốc tế .

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Back